Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Cywilny

W celu przejrzystej ewidencji pism i dokumentacji sądowej prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria,
 • wykazy,
 • kartoteki (zbiory kart),
 • zbiory wokand,
 • księgi pomocnicze.

W Wydziale prowadzone są następujące repertoria:

 • „C” - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;
 • „Nc” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym;
 • „Ns” - dla spraw wszczętych przed tym sadem w trybie postępowania nieprocesowego;
 • „Co” - dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności;
 • „Ca” - dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • „Cz” - dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.

 

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia. Repertoria, wykazy i księgi pomocnicze, zwane dalej księgami biurowymi, prowadzi się systemem roczników, z numeracją od początku roku. Sprawy nie podlegające wpisaniu do repertorium rejestruje się w wykazach.

Zarejestrowanie sprawy następuje poprzez wpisanie do repertorium i skorowidza alfabetycznego- numerowego pisma wszczynającego postępowanie.

Kierownik sekretariatu wydziału prowadzi zbiór wokand w teczkach oddzielnych dla każdego roku kalendarzowego. Ułożone w porządku chronologicznym wokandy przechowywane są przez okres 2 lat.

W postępowaniu wykonawczym określone czynności sadu ewidencjonowane są na kartach zakładanych dla poszczególnych osób, wobec których - zgodnie z treścią orzeczenia - czynności te podlegają wykonaniu. Zbiór założonych kart stanowi kartotekę.

Do ksiąg pomocniczych zalicza się  prowadzone przez sekretariaty sądowe kontrolki:

 • wysłanych akt;
 • terminowego sporządzania uzasadnień, orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych; w kontrolce tej ewidencjonuje się wszystkie czynności sadu podejmowane w fazie postępowania międzyinstancyjnego w celu sprawowania bieżącego nadzoru nad terminowością ich wykonania;
 • księgę przechowywanych przedmiotów, do której wpisuje się przedmioty oddane na przechowanie, a których nie można dołączyć do akt sprawy.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-28 11:09
Wytworzył:
Grzegorz Kisielewski
Publikacja w dniu: 2012-09-26 13:01
Opublikował:
Grzegorz Kisielewski
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 30 146