Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W celu przejrzystej ewidencji pism i dokumentacji sądowej prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria,
 • wykazy,
 • zbiory wokand,
 • księgi pomocnicze.

 

W wydziale prowadzone są następujące repertoria:

 • „P dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, a także dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy, dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), a także dla odwołań od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów;
 • „Np dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym;
 • „U dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • „Ua dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • „Uz dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
 • „Pa dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
 • „Pz dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
 • „Po - Uo dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego oraz o odtworzenie akt.

 

Sprawy niepodlegające wpisaniu do repertorium rejestruje się w wykazach:

 • „WSC - wykaz dla rejestracji spraw, w których wniesiona została kasacja,
 • S - dla rejestracji skarg dot. przewlekłości postępowania w sądach rejonowych.

           

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu  spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia. Repertoria, wykazy i księgi pomocnicze, zwane dalej księgami biurowymi, prowadzi się systemem roczników, z numeracją od początku roku. Sprawy nie podlegające wpisaniu do repertorium rejestruje się w wykazach.

Zarejestrowanie sprawy następuje poprzez wpisanie do repertorium i skorowidza alfabetycznego- numerowego pisma wszczynającego postępowanie.

Kierownik sekretariatu wydziału prowadzi zbiór wokand w teczkach oddzielnych dla każdego roku kalendarzowego. Ułożone w porządku chronologicznym wokandy przechowywane są przez okres 2 lat.

 

Do ksiąg pomocniczych zalicza się  prowadzone przez sekretariaty sądowe kontrolki:

 • wysłanych akt,
 • terminowego sporządzania uzasadnień, orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych; w kontrolce tej ewidencjonuje się wszystkie czynności sądu podejmowane w fazie postępowania międzyinstancyjnego w celu sprawowania bieżącego nadzoru nad terminowością ich wykonania,
 • wysłanych akt do biegłego - WAB,
 • spraw zawieszonych,
 • skarg.

             

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-28 11:11
Wytworzył:
Ludwika Pikus
Publikacja w dniu: 2012-09-26 13:23
Opublikował:
Ludwika Pikus
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 7 354