Przejdź do treści

Sygn. akt II K 602/20, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w dniu 26 listopada 2020 r. Oskarżonym jest Józef G. (lat 59, ksiądz katolicki, były proboszcz jeden z tarnobrzeskich parafii), któremu zarzucono dopuszczenie się w okresie od bliżej nieustalonego dnia końca 2005r. do dnia 30 czerwca 2006r. w Tarnobrzegu innych czynności seksualnych wobec małoletniego poniżej piętnastego roku życia tj. popełnienie przestępstwa z art. 200§1 kk w zw. z art. 12§1 kk. Oprócz tego oskarżonemu zarzucono wywieranie wpływu na świadka w okresie od 24 czerwca 2019r. do 8 lipca 2019r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w celu powstrzymania świadka od złożenia zgodnych z prawdą zeznań tj. przestępstwo z art. 245 kk. W akcie oskarżenia Prokurator wnioskował m.in. o przesłuchanie w charakterze świadków 22 osób. Oskarżony nadal przebywa w tymczasowym areszcie.

Na pierwszym terminie rozprawy w dniu 4 lutego 2021r. Sąd wyłączył jawność rozprawy, a pokrzywdzony przystąpił do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W tej chwili wyznaczone są już kolejne terminy rozpraw: 24 luty 2021 g. 1000, 3 marca 2021r. g. 900,10 marca 2021 g. 900 oraz 16 marca 2021r. g. 900. Na tym ostatnim terminie wstępnie planuje się zakończenie rozprawy i wydanie wyroku. 

Na rozprawie w dniu 16 marca 2021r., Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu wydał w tej sprawie wyrok. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia obu czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia i wymierzył mu łączną karę 3 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego orzekł wobec oskarżonego środki karne w postaci zakazu  kontaktowania się z pokrzywdzonym we wszelkich formach (połączony z zakazem zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100m) oraz zakaz prowadzenia działalność związanej z wychowaniem i edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. Oba zakazy orzeczono na okres 8 lat. W wyroku zasądzono również od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 20.000 zł. Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w tej sprawie tj. od dnia 15 września 2020r. Oprócz tego Sąd utrzymał zastosowany już wcześniej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. 

Od tego wyroku apelację złożył jeden z obrońców oskarżonego. Akta sprawy wraz z apelacją  wpłynęły do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w dniu 25 czerwca 2021r. i została ona zarejestrowana pod sygn. akt II Ka 167/21. Termin rozprawy apelacyjnej wyznaczano na dzień 10 września 2021 r. godz. 10.00, sala 201.

Ostatecznie termin rozprawy apelacyjnej został zmieniony (na skutek wniosku oskarżonego o doprowadzenie go na rozprawę) na dzień 28 września 2021 r.  godz. 9.00, sala 222. 

Na rozprawie w tym dniu, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał wyrok utrzymujący w zasadniczej części zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 16 marca 2021 r. Zmienił jedynie nieznacznie kwalifikację prawną jednego z czynów zarzucanych oskarżonemu oraz podstawy prawne środków karnych orzeczonych wobec oskarżonego. Nadto uchylił rozstrzygnięcie orzekające nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego. 
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 514