Kanada

KANADA

dochodzenie alimentów od osób zamieszkałych we wskazanych prowincjach

Z uwagi na istnienie wzajemności pomiędzy RP a rządami Prowincji Kanady:

Alberta, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno ­ Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda, Yukon, Nowa Fundlandia i Labrador w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach ze stosunków rodzinnych uwzględniających roszczenia o alimenty, możliwe jest dochodzenie alimentów od osoby zamieszkałej w jednej z wyżej wymienionych prowincji, na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej w kraju.

W tym celu niezbędne jest w Polsce uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty od osoby zamieszkałej w Kanadzie następnie:

  1. złożenie do sądu okręgowego wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polskiego i o jego przymusowe wykonanie, adresowanego do sądu miejsca zamieszkania zobowiązanego,

  2. dołączenie odpisu wyroku orzekającego alimenty - ze stwierdzeniem jego prawomocności i wykonalności (te dokumenty przygotowuje sąd, który wydał orzeczenie, na wniosek osoby występującej o alimenty. Przy składaniu wniosku do sądu proszę zaznaczyć, że dokument będzie podlegał legalizacji),

  3. dołączenie uwierzytelnionych odpisów dokumentów potwierdzających, że pozwanemu, który nie wziął udziału w postępowaniu przed sądem, zostało we właściwym czasie i we właściwy sposób doręczone wezwanie lub inne urzędowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania (dokumenty te przygotowuje sąd wydający orzeczenie).

  4. Dołączenie pisemnego oświadczenia złożonego przed notariuszem o wysokości zaległych i bieżących alimentów.

 

Dodatkowe INFORMACJE:

  • do Kanady wszystkie dokumenty wysyła się w 3 egzemplarzach,
  • przed złożeniem do Sądu wyżej wymienionych dokumentów - dotyczy punktu  2, 3 i 4 - wymagana jest legalizacja tych dokumentów przez prezesa sądu okręgowego.

Po złożeniu dokumentów, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, udziela osobom uprawnionym do alimentów informacji o czynnościach niezbędnych do wykonania wyroku za granicą. Bada prawidłowość złożonego wniosku i dołączonych dokumentów. Wszystkie dokumenty podlegają tłumaczeniu na język angielski przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Następnie dokumenty przesyła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dział Legalizacji, w celu dokonania legalizacji  przez Ambasadę Kanady w Warszawie. Po legalizacji dokumenty przesyłane są  przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu do określonej prowincji za pośrednictwem właściwego polskiego Urzędu Konsularnego w Kanadzie.

 

Brytyjska Kolumbia i Quebek

Realizacja świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanych zamieszkujących na terenie prowincji Brytyjska Kolumbia i Quebek może odbywać się tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi alimentacyjnemu.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-04-18 09:05
Wytworzył:
Halina Rojek
Publikacja w dniu: 2017-02-22 09:05
Opublikował:
Halina Rojek
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 8 740