Opłaty sądowe - II Wydział Karny

Opłaty sądowe i opłaty kancelaryjne w sprawach karnych

Zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych jedn. tekst: (Dz. U. z 1983 roku, Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) – uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

  1. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł;
  2. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł;
  3. od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł;
  4. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności  - 100 zł;
  5. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł;
  6. od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł;
  7. od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł;
  8. od wniosku w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia - 45 zł;
  9. od wniosku w przedmiocie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia  wolności - 60 zł;
  10. od wniosku w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia w trybie art. 155 k.k.w. (orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 3 lat, zaś skazany odbył co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności i przebywał na przerwie co najmniej 1 rok) - 100 zł 

Aktualnie ustawodawca nie przewiduje ponoszenia przez skazanych żadnych opłat ani kosztów odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Opłaty wyżej wymienione uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi (art. 15 ust. 2).

Organ postępowania wykonawczego i dowódca jednostki wojskowej nie mają obowiązku uiszczania opłat (art. 15 ust. 3).

Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę (art. 19).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 107, poz. 1006).

Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną stronicę kserokopii.

Zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 roku, Nr 179, poz. 1843).

Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-28 10:54
Wytworzył:
Małgorzata Raszek
Publikacja w dniu: 2021-03-18 11:20
Opublikował:
Małgorzata Raszek
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 14 598