Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Karny

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt. Prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 •  repertoria,
 •  wykazy,
 •  kartoteki (zbiory kart),
 •  zbiory wokand,
 •  księgi pomocnicze.


Podstawowe repertoria i wykazy

 • „K” - dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego, spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • „Kp” - dla spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych;
 • „Ko” - dla pism i wniosków w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe nie podlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych;
 • „Kop” - dla spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, a w szczególności dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia skazanego do odbycia w Polsce orzeczonej kary przez organ państwa obcego, przekazania wyroków do wykonania;  
 • „S” - dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w  postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • „Wp” - dla spraw dotyczących wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności;
 • „Ka” - dla spraw, w których wniesiono apelacje w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia od wyroków sądów rejonowych;
 • „Kz” - dla spraw, w których wniesiono zażalenia w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym;
 • „WKK” – dla spraw w których została wniesiona kasacja;
 •  „Kzw”  - do ewidencji zażaleń na orzeczenia Sądów I instancji dot. postępowania wykonawczego;
 • „Kow - do ewidencji spraw:
  • o udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 kkw);
  • odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 kkw);
  • udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 kkw);
  • odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 kkw);
  • udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 kkw;
  • zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 kkw);
  • zmiany kolejności wykonywania kar (art. 80 § 2 kkw);
  • innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia;
 • „D - do ewidencji osób wobec których orzeczono dozór;
 • „Wz - do ewidencji osób, wobec których orzeczono prawomocnie warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 • „Pen- dla spraw rozstrzyganych przez sędziego penitencjarnego w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-28 11:10
Wytworzył:
Małgorzata Raszek
Publikacja w dniu: 2018-12-01 17:25
Opublikował:
Małgorzata Raszek
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 16 831