Przejdź do treści

Mediacje ws. karnych

Jako oskarżony masz prawo do próby pojednania się z pokrzywdzonym w toku postępowania zwanego mediacją. Możesz starać porozumieć się z pokrzywdzonym już w czasie postępowania toczącego się przed prokuratorem; możesz jednak zrobić to także dopiero w postępowaniu przed sądem. Postępowanie mediacyjne prowadzi instytucja lub osoba godna zaufania wskazana przez sąd bądź prokuratora, która nosi nazwę mediatora.

Osoba prowadząca mediację między Tobą a sprawcą sporządza z jej przebiegu i wyników sprawozdanie, które przekazuje prokuratorowi lub sądowi (por. art. 23a k.p.k.). Mediacja jest dopuszczalna tylko w postępowaniu dotyczącym przestępstw. Zawarcie ugody w drodze mediacji może mieć duże znaczenie przy ustalaniu przez sąd wymiaru kary, bowiem sąd obowiązany jest w tym przypadku uwzględniać na Twoją korzyść m.in. Twoje staranie o naprawienie szkody, pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji oraz zawartą ugodę (por. art. 53 § 2 i 3 k.k.). Ponadto naprawienie przez Ciebie wyrządzonej szkody lub uzgodnienie sposobu jej naprawienia, a także pojednanie się z pokrzywdzonym ma duże znaczenie dla możliwości zastosowania względem Ciebie warunkowego umorzenia postępowania (por. art. 66 § 3 k.k.)

 

W Y K A Z
instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych
do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych 
(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 7 maja 2015 roku
Dz. U. z 2015r. poz. 716)
prowadzony  w Sądzie  Okręgowym  w Tarnobrzegu

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych regulowane są przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015r. poz. 716).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 26 lat;
 • biegle włada językiem polskim;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • posiada umiejętność likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji;
 2. curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 5. podać miejsce przeprowadzania mediacji;
 6. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 7. udokumentować umiejętności likwidowania konfliktów;
 8. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich (w formie odręcznie napisanego oświadczenia);
 9. rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie odręcznie napisanego oświadczenia).
 10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015 r. poz. 783) na rachunek Urzędu Miasta Tarnobrzeg w banku PKO S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547.

 

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym. W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Mediacja w postępowaniu karnym

  Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Administrator
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 16 648