Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 4/2009

W dniu 18 czerwca 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009  z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania  orzeczeń oraz współpracy  w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Wykaz państw:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,  Hiszpania, Niderlandy, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,  Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania , Włochy.

Dokumenty:

Podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,

Wnioskodawca do podania skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o przyjęcie  wniosku dołącza dokumenty:

W przypadku  gdy:

Orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe zostały wydane przed 18 czerwca 2011 roku, a wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności złożony został po 18 czerwca 2011 roku – dokumenty, które należy złożyć:

  1. Odpis orzeczenia z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności – zamiast klauzuli wykonalności.
  2. Załącznik II - Wyciąg z orzeczenia/ ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności Rozporządzenia Rady(WE) nr 4/2009  z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy  w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

(1 i 2 wydaje na wniosek wierzyciela  właściwy sąd, przed którym zapadł wyrok, w którym zasądzone zostały alimenty),

lub

3. Załącznik IV – Wyciąg z dokumentu urzędowego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych objętego postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności Rozporządzenia Rady(WE) nr 4/2009  z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy  w zakresie zobowiązań alimentacyjnych ( wyciąg wydaje na wniosek wierzyciela właściwy urząd wydający dokument urzędowy),

4.  Szczegółowy  wykaz zaległości  alimentacyjnych z rozbiciem na lata i miesiące.

5.  Dane dotyczące dłużnika.

6.  Odpis aktu urodzenia dziecka

  • odpis skrócony - gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego,
  • odpis zupełny – gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego,

7.  Odpis aktu małżeństwa

Orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe  sądów polskich i innych  państw członkowskich  wydane 18 czerwca 2011 roku lub później  w ramach postępowań   wszczętych  18 czerwca 2011 roku – dokumenty, które należy złożyć:

1.  Odpis orzeczenia z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności – zamiast klauzuli wykonalności.

2. Załącznik I - Wyciąg z orzeczenia/ ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności Rozporządzenia Rady(WE) nr 4/2009  z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy  w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

(1 i 2 wydaje na wniosek wierzyciela  właściwy sąd, przed którym zapadł wyrok, w którym zasądzone zostały alimenty),

lub

3. Załącznik III – Wyciąg z dokumentu urzędowego w sprawach dotyczących zobowiązań  alimentacyjnych   nieobjętego postępowaniem  w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności Rozporządzenia Rady(WE) nr 4/2009  z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy  w zakresie zobowiązań alimentacyjnych ( wyciąg wydaje na wniosek wierzyciela właściwy urząd wydający dokument urzędowy),

4.  Szczegółowy  wykaz zaległości  alimentacyjnych z rozbiciem na lata i miesiące – zaległość alimentacyjna  musi wynosić co najmniej 3 miesiące.

5.  Dane dotyczące dłużnika.

6.  Odpis aktu urodzenia dziecka

  • odpis skrócony - gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego,
  • odpis zupełny – gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego,

7.  Odpis aktu małżeństwa.

Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 daje możliwość wystąpienia przez wnioskodawcę za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu do odpowiedniego organu zagranicznego  z wnioskiem o podjęcie szczególnych działań mających na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu dłużnika  za granicą

Aby Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu mógł przesłać taki wniosek, wnioskodawca we wniosku powinien podać na temat dłużnika  jak najwięcej  informacji:

Imiona i Nazwisko,    data i miejsce urodzenia dłużnika,   PESEL  lub numer ubezpieczenia społecznego,  obywatelstwo, zawód, rok w którym dłużnik  wyjechał i do jakiej miejscowości, ostatni adres zamieszkania  dłużnika za granicą, miejscowość w której może przebywać, obecny lub poprzedni pracodawca za granicą, numer telefonu. Informacje na temat posiadanego  przez niego majątku za granicą oraz dane osób przebywających z dłużnikiem za granicą oraz  dołączyć wymagane dokumenty:

odpis lub kserokopię orzeczenia, w którym zasądzone zostały alimenty (wyrok, ugoda, postanowienie zabezpieczające).

 

1. Strona Ministerstwa Sprawiedliwości / Współpraca Międzynarodowa / Alimenty: 

    http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

 

2. Europejski portal e-sprawiedliwość:

    https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations_forms-274-pl.do#action

    https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-pl.do

 

Wnioski do pobrania:

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-04-18 09:02
Wytworzył:
Halina Rojek
Publikacja w dniu: 2017-02-22 11:01
Opublikował:
Halina Rojek
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 12 971