Przejdź do treści

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Anna Moskal


Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Alina Basińska


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje - Anna Kaptur 

 • pok. 204b
 • tel. (15) 688-25-64
 • e-mail: pracy@tarnobrzeg.so.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Zastępca Kierownika Sekretariatu 

Funkcję tę sprawuje Ludwika Pikus

 • pok. 203
 • tel. (15) 688-25-62

Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji takiej  nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.


1. Właściwość  miejscowa:

 • dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę ten organ.
W sprawach o roszczenia ze stosunków pomiędzy członkami otwartych funduszy, a tymi funduszami lub ich organami właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania członek funduszu.

 • dla spraw z zakresu prawa pracy

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w pierwszej i w drugiej instancji z obszaru właściwości Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Tarnobrzegu, Sądów Rejonowych - Sądów Pracy w Stalowej  Woli i  Mielcu.


2. Właściwość rzeczowa:

 • dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:

 • ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;
 • emerytur i rent;
 • innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub w Służbie Więziennej. 

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych, a tymi funduszami lub ich organami.

Przez organy rentowe rozumie się:

 • jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydania decyzji w sprawach świadczeń,
 • kolejowe jednostki organizacyjne,
 • wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości- właściwe do wydania decyzji w sprawach, o których mowa wyżej, a także Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

 1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. o świadczenie rehabilitacyjne,
 3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
 4. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 5. o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

 

 • dla spraw z zakresu prawa pracy.

W pierwszej instancji - rozpoznaje sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 100 000 zł.

W drugiej instancji rozpoznaje - środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (jest to tzw. właściwość przemienna). Powód winien uzasadnić wybór sądu w pozwie.

Prowadzone repertoria: P, Pa, Pz, Po, Np, U, Ua, Uo, Uz.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Ludwika Pikus
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 40 316