Sygn. akt II K 907/14, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Sprawa śmiertelnego wypadku w pracy, który wydarzył się w dniu 23 grudnia 2013 r. na terenie jednej ze spółek powstałych na skutek przekształceń Przedsiębiorstwa „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Oskarżonymi w tej sprawie są: Jerzy S., lat 46, operator ładowarki kołowej (akt oskarżenia zarzuca mu popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 kk w związku z art. 155 kk w związku z art. 11 § 2 kk i art. 272 kk), Artur K., lat 43, kierownik sprawujący nadzór nad pracownikami (zarzut z art. 220 § 1 kk w zw. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk) i Władysław R., lat 65, ówczesny Prezes Zarządu Spółki (zarzut z art. 220 § 1 kk w zw. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk). Pierwszemu z tych oskarżonych zarzuca się narażenie innych  pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, a także wyłudzenie orzeczenia lekarskiego poświadczającego nieprawdę. Zarzuty wobec dwóch pozostałych oskarżonych dotyczą niedopełnienia obowiązków w zakresie właściwej organizacji pracy i nadzoru oraz egzekwowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nieumyślnego spowodowania śmierci. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w dniu 22 grudnia 2014 r. W toku postępowania przeprowadzono szereg dowodów, w tym z kilku opinii biegłych. W ostatnim czasie, z uwagi na długotrwałą chorobę dotychczasowego sędziego referenta nastąpiła zmiana składu orzekającego. Po rozprawie w dniu 10 maja 2017 r. (która została odroczona) zapadło postanowienie o wyłączeniu od rozpoznania sprawy sędziego referenta. Sprawę przydzielono do referatu innego sędziego. Po rozprawie w dniu 6 września 2017 r. zostały zgłoszone nowe wnioski dowodowe i Sąd na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 r. dopuścił dowód z dodatkowej opinii biegłych. Na rozprawie w dniu 29 grudnia 2017 roku zapadł wyrok. Sąd uznał oskarżonego Jerzego S. za winnego popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, zmieniając jedynie opis czynu poprzez ustalenie przyczynienia się pokrzywdzonych i wymierzył mu łączną karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat oraz zobowiązał go do wypłaty na rzecz trojga pokrzywdzonych kwot po 5 tys. złotych zadośćuczynień. Wobec pozostałych dwóch oskarżonych tj. Artura K. i Władysława Rz. (po zmianie kwalifikacji prawnej zarzucanych im czynów z przestępstw na wykroczenia) ustalono, że popełnili oni zarzucane im wykroczenia ale umorzono postępowanie wobec nich, z uwagi na przedawnienie.

Powyższy wyrok został zaskarżony apelacjami przez oskarżycieli posiłkowych i obrońcę jednego z oskarżonych. Sprawa wpłynęła do Sądu Okręgowego w dniu 11 maja 2018 roku (Sygn. akt II Ka 158/18). Rozprawa apelacyjna w dniu 26 czerwca 2018 roku została odroczona w celu umożliwienia stronom ewentualnego zaskarżenia wydanego na tej rozprawie postanowienia w istotnej kwestii formalnej. Na rozprawie w dniu 6 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał wyrok utrzymujący w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-03-31 12:16
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2018-11-05 09:30
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 389