Skip to main content

Sygn. akt II Ko 2/21, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Wniosek Zenona K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (na podstawie art. 552 § 1 i art. 554 § 4 kpk. Wnioskodawca domaga się zasądzenia 
od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu odszkodowania w wysokości 16.500 zł oraz zadośćuczynienia 1.980.000 zł.

W uzasadnieniu żądania wskazano, że wnioskodawca został niesłusznie skazany w sprawie karnej wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 31 października 2017 r. (sygn. akt II K 65/16) na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Na skutek apelacji jego obrońcy Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 12 lipca 2018 r. (sygn. akt II AKa 7/18) uniewinnił wnioskodawcę od zarzutu popełnienia przestępstwa potrójnego zabójstwa ale uznał go jednocześnie za winnego popełnienia przestępstwa z art. 240 § 1 kk (tj. niezawiadomienia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw) i za powyższe skazał go na karę 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając mu na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 12 lipca 2018 r. Od tego wyroku kasację wywiódł obrońca skazanego i w wyniku tej kasacji uchylono zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w części uznającej winę wnioskodawcy i umorzono postępowanie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2020 r.). Zdaniem wnioskodawcy był więc on niesłusznie pozbawiony wolności przez okres 2 lat i 9 miesięcy (2 lata i 8 miesięcy tymczasowego aresztowania zaliczonego następnie na poczet kary orzeczonej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie oraz dodatkowo jeszcze jeden miesiąc odbywania tej kary pozbawienia wolności). 

Termin rozprawy wyznaczano w tej sprawie na dzień 17 maja 2021 r. godz. 9.00, sala nr 222.

Termin kolejnej rozprawy wyznaczano na dzień 21 czerwca 2021 r. godz. 9.00, sala 222. Wówczas to, Sąd przeprowadził szereg dowodów, a następnie dopuścił dodatkowy dowód z opinii biegłego i odroczył rozprawę (bez terminu). 

Wyznaczono termin kolejnej rozprawy na dzień 20 stycznia 2022 r. godz. 9.00, sala 201.

Następny termin to 3 lutego 2022 r. godz. 11.00.

W tym dniu sąd zamknął rozprawę i odroczył publikację orzeczenia na dzień 8 luty 2022r. godz. 13:00

Wyrokiem z tego dnia Sąd przyznał wnioskodawcy zadośćuczynienie w kwocie 231.000 zł i oddalił wniosek w pozostałej części (tj. w zakresie żądania wyższego zadośćuczynienia oraz odszkodowania w całości). Orzeczenie to jest nieprawomocne.

W dniu 19 kwietnia 2022 r. akta sprawy przesłano do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wraz z apelacjami pełnomocnika wnioskodawcy, prokuratora i pełnomocnika Skarbu Państwa. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 543