Przejdź do treści

Legalizacja dokumentów

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą.

Jeżeli na wniosek osoby zainteresowanej dokument sporządzony w Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony do użytku za granicą ma być uwierzytelniony, uwierzytelnienie dokonywane jest w następujący sposób:

 1. na dokumencie sądowym autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia dokonuje:
  • prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
  • prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny,
 2. na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
 3. na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych,

jak również odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczane są bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie:

 • Referat ds. Legalizacji
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  ul. Krucza 38/42
  00-512 Warszawa
  • od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00
  • tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16
  • e-mail: legalizacja@msz.gov.pl
  • Obsługa interesantów:

Powyższe uregulowania zawarte są w  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. 2014 poz. 1657 t.j.).

W świetle przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021.1923 j.t.) za każde poświadczenie podpisu sędziego/notariusza/referendarza sądowego/sekretarza sądowego należna jest opłata skarbowa w wysokości - 26 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • na konto Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, numer rachunku bankowego:

18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg

 • w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu:

Kasa Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7.

W sytuacji uiszczania opłaty skarbowej przelewem - w tytule przelewu należy wpisać nazwisko notariusza, którego podpis będzie poświadczony oraz nr repertorium, a w przypadku orzeczenia sądowego sygn. akt i datę wydania orzeczenia.

Jednocześnie przypominamy, iż w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu nie ma punktu poboru opłat skarbowych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o legalizację dokumentów (dostępny w plikach do pobrania)
 • oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),
 • oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia.

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów można złożyć:

 • osobiście lub przez osobę trzecią: w poniedziałek od 8:00 - 16.00, od wtorku do piątku w godzinach:  7.30 - 15.30 w Biurze Podawczym lub Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. H. Sienkiewicza 27,
 • skrzynce podawczej znajdującej się przed głównym wejściem do budynku,
 • korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą tradycyjną z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wskazując adres zwrotny i dane kontaktowe.

Czas oczekiwania na dokonanie uwierzytelnienia podpisu w większości przypadków dokonywana jest tego samego dnia lub dnia następnego. W przypadku większej ilości dokumentów wymagających uwierzytelniania wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Szczegółowe informacje na temat poświadczania dokumentów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Załącznik Rozmiar
Wniosek o legalizację.docx 22.1 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 376