Przejdź do treści

Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Barbara Rzekęć 

Sekretariat:
Dane kontaktowe
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek

  • poniedziałek 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Zakres kompetencji:

1.        Kieruje Sądem Okręgowym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:

a)      kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego
z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

b)      określa - co najmniej raz w roku - potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

c)      jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

d)     powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2.        Dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3.        W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

4.        Ustala w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, podział czynności, który obejmuje:

a)    przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu;

b)   zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw;

c)    plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

5.        Przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego oraz Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Okręgowego. 

6.        Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

7.        Uchyla czynności administracyjne niezgodne z prawem, naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe.

8.        Zarządza w zakresie spraw socjalnych pracowników Sądu Okręgowego.

9.        W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego, w szczególności:

a)      bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;

b)      kontroluje działalność sekretariatu wydziału;

c)      bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą.

10.    W ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonuje czynności związane z:

a)      wizytacją, obejmującą pełną działalność administracyjną sądu lub wydziału sądu;

b)      lustracją, obejmującą wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu.

11.    Prowadzi osobne wykazy służbowe dla każdego sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i sędziego sądu rejonowego okręgu tarnobrzeskiego, zawierające podstawowe dane dotyczące stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu sędziego, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach prawa lub rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw.

12.    Ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

13.    Mianuje i zwalnia kuratorów zawodowych okręgu tarnobrzeskiego. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością kuratorskiej służby sądowej za pośrednictwem kuratora okręgowego.

14.    Rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego, a także skargi dotyczące działalności prezesów sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

15.    Przestawia do zaopiniowania Kolegium Sądu Okręgowego kandydatury na wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego i rejonowego wraz z oceną kwalifikacji.

16.    Zwołuje zebranie referendarzy okręgu.

17.    Udziela urlopu sędziom Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i prezesom sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

18.    Czynności Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w zakresie działalności administracyjnej sądu obejmują w szczególności:

a)      podejmowanie czynności dotyczących obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

b)      nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

c)      współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

d)     przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

e)      prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

f)       zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

g)      zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

h)      ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

i)        współpracuje z radą ławniczą;

j)        udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058);

k)      jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

l)        wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224 i 1830);

m)    wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224);

n)      przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

o)      sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

p)      podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

q)      rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia orzeczników w przydziale spraw;

r)      prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;

s)       udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;

t)       organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

19.    Prezes sądu pełni także inne czynności przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.

20.    Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności może powierzyć do wykonywania Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Otylia Rekas-Sieradzka
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 38 868