Przejdź do treści

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Pan Jacek Krupa

 

 1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych realizuje jednocześnie zadania inspektora do spraw obronnych i podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu.
 2. Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu należy w szczególności:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w Sądzie i podległych sądach rejonowych;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Prezesa Sądu, planu ochrony informacji niejawnych w Sądzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w sądach okręgu tarnobrzeskiego albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie ABW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu.
 1. Zadania, o których mowa, pełnomocnik ochrony realizuje przy pomocy wyodrębnionej i podległej mu komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji  niejawnych, zwanej "pionem ochrony".              
   

 

Kierownik Kancelarii Tajnej

Funkcję tę sprawuje Pan Piotr Wróbel

 

 1. Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.
 2. Kierownik Kancelarii Tajnej podlega bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony.
 3. Kierownik kancelarii prowadzi kancelarię tajną w sądzie okręgowym oraz koordynuje  i nadzoruje pracę oddziałów kancelarii w sądach rejonowych.
 4. Do zadań realizowanych przez Kierownika Kancelarii Tajnej należy w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymanych, wysyłanych lub wydawanych;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom upoważnionym;
 • przekazywanie dokumentów niejawnych i egzekwowanie ich zwrotu;
 • wysyłanie dokumentów niejawnych;
 • zapewnienie należytej ochrony dokumentów niejawnych przechowywanych w kancelarii;
 • kompletowanie dokumentów niejawnych oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum;
 • wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z rejestrowaniem i kopiowaniem  dokumentów niejawnych lub zmianą albo zniesienie klauzuli tajności;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
 • prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie postępowania z dokumentami niejawnymi;
 • udział w niszczeniu dokumentów niearchiwalnych kategorii Bc;
 • informowanie pełnomocnika ochrony o wszelkich nieprawidłowościach związanych z ochroną informacji niejawnych.


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Beata Kiszka
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 17 628