Przejdź do treści

Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Justyna Kopczyńska-Wisz 

 

Z-ca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Marek Kułacz

 

Biuro Kuratora Okręgowego

Monika Gajda

Godziny pracy:

 • Poniedziałek:  8:00 - 16:00
 • Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

 

Podstawa prawna

W oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane w wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zakres zadań kuratora okręgowego

Kurator okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

Do zakresu działań kuratora okręgowego w szczególności należy:

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji, w uzasadnionych wypadkach dokonania kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta.

Kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej:

 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego. 

Nadto kurator okręgowy jest uprawniony do:

 • składania wniosków o powołanie kuratora na stanowisko kierownika zespołu,
 • składanie wniosków w przedmiocie mianowania, odwołania, przeniesienia do innego sądu lub innego zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawieszenia w czynnościach kuratora zawodowego, 
 • składania wniosków o nadanie kuratorowi zawodowemu wyższego stopnia służbowego,
 • zwołania i przewodniczenia Okręgowemu Zgromadzeniu Kuratorów,
 • określenia ramowego planu przebiegu aplikacji kuratorskiej.

 

We właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu funkcjonuje 8 zespołów kuratorskiej służby sądowej przy 5 sądach rejonowych.

 • Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
 • Sąd Rejonowy w Mielcu 
 • Sąd Rejonowy w Nisku
 • Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
 • Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

 

System Dozoru Elektronicznego (SDE)

Aktualne informacje

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 30 143