Przejdź do treści

Prowadzone rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są na podstawie:

 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej 
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych 

Prowadzone rejestry, ewidencje i wykazy:

 • Rejestr spraw sądowych resortu;
 • Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego;
 • Wykaz lekarzy uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa stron;
 • Kontrolka przyjęć interesantów;
 • Repertorium dla skarg i wniosków;
 • Ewidencja ławników;
 • Lista biegłych sądowych;
 • Lista notariuszy oraz komorników;

Lista biegłych sądowych prowadzona i udostępniana jest dla zainteresowanych w Sądzie  Okręgowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27. W szczególności lista ta udostępniana jest stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria;
 • wykazy;
 • kartoteki (zbiory kart);
 • zbiory wokand;
 • księgi pomocnicze.

Dane zawarte w rejestrach, urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania, a także na żądanie uprawnionych osób.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Cywilny

Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Karny

Prowadzone rejestry, ewidencje - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 
Dostęp do akt sądowych regulują przepisy: k.p.c., k.p.k. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych; ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą Prezesa Sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia tajemnicy państwowej, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez Prezesa Sądu lub Sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Oskarżonemu na jego żądanie należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.

W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, oskarżonemu wolno wydać tylko odpis orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.

Strona ma prawo do sporządzenia odpisu protokołu czynności, w której uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem.

Prokurator może przeglądać akta sprawy sądowej w każdym jej stanie oraz żądać przesłania mu ich w tym celu, jeżeli nie tamuje to biegu postępowania i nie ogranicza dostępu do akt innym uczestnikom postępowania, a zwłaszcza oskarżonemu i jego obrońcy.

W razie przesłania akt prokuratorowi jest on obowiązany udostępnić je stronie, obrońcy lub pełnomocnikowi.


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 11 817