Przejdź do treści

Współpraca międzynarodowa Sądu

W latach 1976 – 1990 oprócz indywidualnych spotkań z sędziami bądź też prawnikami z innych krajów, współpraca instytucjonalna nie istniała.

W początkowym okresie przemian ustrojowych w Polsce, w latach dziewięćdziesiątych, brak było możliwości, jak również i pomysłów na podjęcie współpracy międzynarodowej z organami wymiaru sprawiedliwości innych państw. Jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w okręgu tarnobrzeskim zaczęto jednak podejmować różnego rodzaju działania, zmierzające do nawiązania współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości innych państw. Początkiem 2002 r., z inicjatywy prezesa Edwarda Lorysia, przebywał w naszym okręgu Jerome Baconin – radca przedakcesyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Francji przy polskim Ministerstwie Sprawiedliwości, który przedstawił instytucje prawa unijnego i zagadnienia dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej.

W dniach 23–29.IX.2003 r. grupa sędziów na czele z prezesem Edwardem Lorysiem przebywała z wizytą z Strasburgu gdzie spotkała się z polskimi posłami, członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Sędziowie przebywali również w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdzie doszło do spotkania z polskim sędzią orzekającym w tym Trybunale, prof. dr hab. Leszkiem Garlickim.

Prof. dr hab. Leszek Garlicki (w środku) w towarzystwie sędziów i innych uczestników delegacji Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu pod kierownictwem E. Lorysia.

Na przełomie listopada i grudnia 2004 r. doszło do nawiązania współpracy z Sądem Krajowym Chemnitz (Niemcy). Kontynuacją tej współpracy było podpisanie w Polsce w dniu 29.IV.2005 r. deklaracji o współpracy przez prezesa Edwarda Lorysia i prezesa Sądu Krajowego w Chemnitz Petera Ignee.

 

Peter Ignee i Edward Loryś podpisują umowę o współpracy.

Współpraca ta polega przede wszystkim na wymianie sędziów, którzy uczestniczą w zajęciach studyjnych oraz poznają strukturę i organizację wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech. Dochodzi również do wymiany delegacji, które zapoznają się z działalnością nie tylko sądu, ale także innych instytucji życia publicznego w Polsce i w Niemczech. Delegacja sędziów polskich przebywała w Bundestagu, a delegacja sędziów niemieckich w Sejmie i Senacie, gdzie została przyjęta przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Polska delegacja sędziów w dniu 16.V.2009 r. przebywała w Chemnitz, gdzie uczestniczyła w smutnej uroczystości pogrzebu prezesa Petera Ignee.

Od 2003 r. podjęto również działania w celu zorganizowania współpracy międzynarodowej z organami wymiaru sprawiedliwości Ukrainy. Początkowo współpraca ta miała charakter nieformalny i w szkoleniach o tematyce dotyczącej systemu prawnego Unii Europejskiej i Rady Europy, które miały miejsce w 2003 r. i w 2004 r. w Ulanowie, brali udział zaproszeni goście z Ukrainy, wśród których byli sędziowie, jak i również adwokaci oraz naukowcy z różnych dziedzin prawa. W kwietniu 2006 r. prezes Edward Loryś przebywał w Łucku na Ukrainie gdzie podpisał z prezesem Petro Filyukiem umowę o współpracy między Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu a Sądem Apelacyjnym Obwodu Wołyńskiego w Łucku. Punktem kulminacyjnym współpracy było zorganizowanie - w ramach działań pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych - w dniach od 17 do 19 X.2006 r. w Baranowie Sandomierskim - I Polsko Ukraińskiego Forum Prawniczego Ius Et Amicitia. Tematem Forum było stosowanie prawa międzynarodowego i ponadnarodowego w zakresie ochrony praw człowieka w wewnętrznych systemach prawnych Polski i Ukrainy – rzeczywistość i perspektywy. Efektem Forum było wydanie pozycji książkowej, w której zostały zawarte referaty uczestników Forum.

Baranów Sandomierski 2006 r. Wiceminister K. Józefowicz otwiera konferencję. Z lewej: B. Burda, E. Loryś,
z prawej: P. Filyuk, W.Kosenko (SSN Ukrainy).

W programie współpracy były również wizyty studyjne sędziów polskich na Ukrainiei sędziów ukraińskich w Polsce. Stanowiły one okazję do obserwacji i wymiany doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji i przestrzegania w obu państwach standardów Rady Europy oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Łuck wrzesień 2008 r. Uczestnicy konferencji Polsko-Ukraińskiej.

Kolejny program dotyczący współpracy z Ukrainą został opracowany na 2009 r. i Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na ten cel uzyskał środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W ramach tego programu odbyły się dwie wizyty studyjne sędziów z Łucka w Polsce oraz wizyta warsztatowa sędziów polskich na Ukrainie w dniach 8 – 12. XII.2009 r.

Podsumowanie tego etapu współpracy miało miejsce w dniach 17 – 19.XII.2009 r., w czasie wizyty w Tarnobrzegu delegacji Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku. W czasie tej wizyty omówione zostały węzłowe aspekty dotychczasowej współpracy z jednoczesnym zaznaczeniem przyszłych planowanych wspólnych zamierzeń. Rozmowy prowadzili prezes Petro Filyuk, prezes Wiesława Sech oraz prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Bogumiła Burda. Efektem tej współpracy było wydanie pozycji książkowej pt. Ius Et Usus, gdzie zostały zawarte najistotniejsze referaty przedstawione przez uczestników warsztatów i wizyt studyjnych. Słowo wstępne napisał Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który podkreślił, że jest gorącym zwolennikiem kontynuowania współpracy, jak również pogratulował kierownictwu i sędziom Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wykonania kolejnego udanego projektu.

W dniu 31.V.2010 r. delegacja sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przebywała w Ministerstwie Sprawiedliwości gdzie podsumowano dotychczasową współpracę z Sądem w Łucku i wręczono Ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu publikację Ius Et Usus.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski (w środku) z prawej W. Sech i G. Zarzycki,
z lewej P. Kluz (wiceminister) i R. Pelewicz.

Istotnym zdarzeniem związanym z rozwojem współpracy było podpisanie porozumienia w dniu 27.VI.2008 r. w Arłamowie, gdzie odbyło się szkolenie sędziów okręgu tarnobrzeskiego. W szkoleniu tym brali udział sędziowie z Chemnitz (Niemcy) oraz z Sądu Komitatu VAS (Węgry). Porozumienie dotyczyło trójstronnej współpracy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Sądu Krajowego w Chemnitz oraz Sądu Komitatu VAS. Podpisali je prezesi: Wiesława Sech, Gerd Schmidt i Dr Laky Ferenc.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Ewa Sapielak
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 19 516