III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Anna Moskal


Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Alina Basińska


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Irena Kondrat  


Zastępca Kierownika Sekretariatu 

Funkcję tę sprawuje Anna Kaptur 

 • pok. 204a
 • tel. (15) 688-25-64

Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji takiej  nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.


1. Właściwość  miejscowa:

 • dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę ten organ.
W sprawach o roszczenia ze stosunków pomiędzy członkami otwartych funduszy, a tymi funduszami lub ich organami właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania członek funduszu.

 • dla spraw z zakresu prawa pracy

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w pierwszej i w drugiej instancji z obszaru właściwości Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Tarnobrzegu, Sądów Rejonowych - Sądów Pracy w Stalowej  Woli i  Mielcu.


2. Właściwość rzeczowa:

 • dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:

 • ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;
 • emerytur i rent;
 • innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub w Służbie Więziennej. 

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych, a tymi funduszami lub ich organami.

Przez organy rentowe rozumie się:

 • jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydania decyzji w sprawach świadczeń,
 • kolejowe jednostki organizacyjne,
 • wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości- właściwe do wydania decyzji w sprawach, o których mowa wyżej, a także Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

 1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. o świadczenie rehabilitacyjne,
 3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
 4. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 5. o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

 

 • dla spraw z zakresu prawa pracy.

W pierwszej instancji - rozpoznaje sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł.

W drugiej instancji rozpoznaje - środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (jest to tzw. właściwość przemienna). Powód winien uzasadnić wybór sądu w pozwie.

Prowadzone repertoria: P, Pa, Pz, Po, Np, U, Ua, Uo, Uz.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:41
Wytworzył:
Ludwika Pikus
Publikacja w dniu: 2018-07-30 10:54
Opublikował:
Ludwika Pikus
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 34 260