Zakres zadań

Do zadań BOI należy zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości oraz w granicach określonych przepisami prawa, w szczególności poprzez:

 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
 • informowanie o kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o numerach kont Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu;
 • informowanie o przesłankach udzielenia pomocy prawnej z urzędu (ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego);
 • informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach ich urzędowania, a także siedzib innych sądów, ich numerów telefonów, wydziałów;
 • terminach i miejscach rozpraw sądowych;
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych oraz listy mediatorów;
 • adresów niektórych innych instytucji pozasądowych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych itp.;
 • udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały tut. Sądu;
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych;
 • udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego SAWA bez wglądu do akt na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 38, poz. 249 z późn. zm.) przy czym informacje przekazywane telefonicznie i drogą elektroniczną udzielane są po uprzednim zweryfikowaniu danych i mogą obejmować w szczególności wskazanie sygnatury akt sprawy, terminu posiedzenia i rozprawy, daty wydania rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie oraz czynności dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.

BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-14 15:11
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2014-05-19 08:03
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 15 434