Ocena i wyniki pracy sądów okręgu tarnobrzeskiego w 2012 roku

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

W Sądzie  Okręgowym w Tarnobrzegu funkcjonuje 4 wydziały, tj. I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz V Wydział Penitencjarny. Jednakże dla celów poniższej analizy spraw karnych nie rozbijano między Wydział Karny i Penitencjarny, lecz wykazano je łącznie, ze względu na zapewnienie czytelności przedstawianych danych statystycznych.

W 2012 roku do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynęło 22.704 sprawy  i w porównaniu do roku 2011 wpływ wzrósł o 543 sprawy, tj. 8%, załatwienia natomiast wzrosły o 549 spraw, tj. 8%.

Z analizy ruchu spraw w 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu wynika, że średni czas trwania postępowania w sprawach toczących się przez Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu wyniósł w poprzednim roku około 2,5 miesiąca i względem wyników osiągniętych w 2011 roku utrzymuje sią na zbliżonym poziomie.

W poszczególnych pionach czas trwania postępowania (w miesiącach) kształtował się na następujących poziomach:

- pion cywilny 3,5 miesiąca,

- pion karny 1 miesiąc,

- pion pracy i ubezpieczeń społecznych 3,5 miesiąca

Przyczyny takiego stanu rzeczy, należy dopatrywać się we wzroście liczby spraw wpływających w pionie karnym (o 382 sprawy) i pracy ubezpieczeń społecznych (o 176 spraw), a także w długotrwałej nieobecności w pracy jednego z sędziów orzekających w pionie cywilnym.

Dokonując analizy spraw cywilnych dotyczących rozwodów i separacji stwierdzić należy nieznaczne zmniejszenie wpływu tych kategorii spraw, tj. spraw o rozwodów mniej o 77 spraw, tj. 10%, natomiast spraw o separację mniej o 10, tj.14%.

Wartym zauważenia jest fakt, że w 2012 roku, w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wielu skazanych korzystało z możliwości odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Liczbowo wartości w tym zakresie kształtowały się następująco:

W 2012 roku wpłynęło 251 wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, z czego rozpoznano 229. Uwzględnionych zostało 128 wniosków. Na dzień 31 grudnia 2012 roku karę pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego odbywało 62 skazanych.

 

Sądy Rejonowe okręgu tarnobrzeskiego

W 2012 roku we właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu funkcjonowało 5 Sądów Rejonowych, tj. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, Sąd Rejonowy w Mielcu, Sąd Rejonowy w Nisku, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Od dnia 1 stycznia 2013 roku, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych w okręgu tarnobrzeskim pozostają tylko 3 sądy rejonowe, tj. Sąd Rejonowy w Mielcu, Sąd Rejonowy  w Stalowej Woli oraz Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Wydziały orzecznicze Sądów Rejonowych w Kolbuszowej i Nisku zostały przekształcone w wydziały zamiejscowe Sądów Rejonowych w Mielcu i Stalowej Woli i otrzymały następujące nazwy:

 -  w Sądzie Rejonowym w Mielcu:

– VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kolbuszowej – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów,

– VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kolbuszowej – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów,

– VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Kolbuszowej – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów,

– IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kolbuszowej – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów,”,

-  w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli:

– VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nisku – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów,

– VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Nisku – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów,

– IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Nisku – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru gmin Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów,

– X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów.

Na podstawie zebranych danych za okres 2012 roku, w Sądach Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego, wpływ spraw kształtował się na poziomie 51.184 spraw (z wyłączeniem spraw wieczystoksięgowych) i w porównaniu do 2011 roku, uległ zmniejszeniu o 1482 sprawy, co daje zmniejszenie wpływu o 3%. W przypadku ilości załatwionych spraw oraz pozostałości ich wartości utrzymują się na poziomie zbliżonym do roku 2011.

Z analizy spraw wieczystoksięgowych – Dz. Kw., za okres 2012 roku (w porównaniu  z 2011 rokiem) należy stwierdzić, podobnie jak w przypadku pozostałych kategorii spraw, niewielki spadek wpływu, tj. o 2900 spraw, co stanowi jedynie  10% wpływu, co wpłynęło na zmniejszenie zaległości.

Analizując dane statystyczne, w Sądach Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego, za okres 2012 roku, wynika, że średni czas trwania postępowania we wszystkich kategoriach spraw wyniósł  1,5 miesiąca i w porównaniu wynikami osiągniętymi w 2011 roku utrzymuje sią na zbliżonym poziomie.

W poszczególnych pionach średni czas trwania postępowania (w miesiącach) kształtował się na następujących poziomach:

- pion cywilny 2,5 miesiąca,

- pion karny – poniżej 1 miesiąca,

- pion rodzinny i nieletnich – nieco ponad 1,5 miesiąca,

- pion pracy i ubezpieczeń społecznych 2,5 miesiąca,

- pion gospodarczy – poniżej 3 miesięcy,

- pion wieczystoksięgowy – poniżej 1 miesiąca.

Warto również zaznaczyć, że w 2012 roku w 3 sądach okręgu tarnobrzeskiego (w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu) zakończono proces migracji ksiąg wieczystych, a w 2013 roku proces ten, zostanie zakończony w pozostałych jednostkach naszego okręgu (do przemigrowania pozostało 11.076 ksiąg wieczystych).

Poza wyżej wyszczególnionymi danymi, zaznaczyć należy, że w 2012 roku, w okręgu tarnobrzeskim, funkcjonowało 8 zespołów kuratorskiej służby sądowej, zatrudniających 53 kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych), którzy łącznie wykonywali 4.405 orzeczeń sądowych, w tym:

- kuratorzy rodzinni – 1345 orzeczeń,

 - kuratorzy pionu karnego – 3.060 orzeczeń, w tym:

                - dozory - 1632,

                - kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej – 892 sprawy,

               - kontrola obowiązków w okresie próby – 479 spraw.

Ponadto, kuratorzy obu pionów przeprowadzili w 2012 roku 5 374 wywiady środowiskowe.

 

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego. (w załączeniu)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Rozmiar
Dane statystyczne 2012.doc 48.5 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-01-17 12:05
Wytworzył:
Józef Dyl
Publikacja w dniu: 2018-06-01 22:04
Opublikował:
Józef Dyl
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 064