Przejdź do treści

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Szwedo-Dec


Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego - Tomasz Turbak


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Dorota Koper

 • pok. 716
 • tel. (15) 688-26-47
 • e-mail: karny@tarnobrzeg.so.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek  8:00 - 16:00
  • wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 


Zastępca Kierownika Sekretariatu 

Funkcję tę sprawuje Marta Czachurska

 • pok. 715
 • tel. (15) 688-26-46

Sekretariat udziela informacji stronom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny rozpoznaje sprawy w pierwszej i w drugiej instancji z obszaru właściwości:

 • Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu  
 • Sądu Rejonowego w Stalowej Woli  
 • Sądu Rejonowego w Nisku  
 • Sądu Rejonowego w Mielcu
 • Sądu Rejonowego w Kolbuszowej

 

W II Wydziale Karnym rozpoznawane są sprawy w pierwszej i drugiej instancji.

W pierwszej instancji, w szczególności:

 1. o przestępstwa wymienione w art. 25 §1 pkt 1, 2 i 3 k.p.k.,
  • o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
  • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz 140-142, 148 § 4, art. 149, 150 § 1, 151-154, 156 § 3, 158 § 3, 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2 ,189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, 258 § 1-3 , art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
 2. o wydanie wyroku łącznego,
 3. o zastosowanie środka zabezpieczającego,
 4. o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego w zakresie, w którym właściwość rzeczowa zastrzeżona jest dla sądu okręgowego,
 5. o ułaskawienie,
 6. o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 7. o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,
 8. wnioski prokuratora o wydanie listu żelaznego,
 9. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. (Dz. U. Nr 34, poz.149 z późn. zm.),
 10. z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, a w szczególności dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia skazanego do odbycia w Polsce kary orzeczonej przez organ państwa obcego, przekazania wyroków do wykonania,
 11. o odtworzenie akt,
 12. wnioski o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu,
 13. wnioski o przekazanie spraw do rozpoznania innemu sądowi.

II Wydział Karny wykonuje zadania z zakresu prawa karnego dotyczące spraw penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, a w szczególności:

 1. rozpoznaje sprawy z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego dotyczące, między innymi:
  1. udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.);
  2. odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 k.k.w.);
  3. udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 k.k.w.);
  4. odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 k.k.w.);
  5. udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z tym, że od dnia 1.07.2015 r. II Wydział Karny jest właściwy do rozpoznania tego rodzaju spraw, jeśli są spełnione warunki, opisane w zakładce „Informacje praktyczne / system dozoru elektronicznego”
  6. uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  7. obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 k.k.w.;
  8. zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 k.k.w.);
  9. zmiany kolejności wykonywania kar (art. 80 § 2 k.k.w.);
  10. innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia; 
 2. sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (za pośrednictwem sędziego penitencjarnego);
 3. sprawuje nadzór nad postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających (za pośrednictwem sędziego penitencjarnego);
 4. wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności (za pośrednictwem sędziego penitencjarnego).

W drugiej instancji:

 1. apelacje i zażalenia od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz w sprawach przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego - z obszaru właściwości okręgu,
 2. zażalenia na postanowienia kończące postępowanie przygotowawcze - w sprawach zastrzeżonych dla sądu okręgowego,
 3. skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania),
 4. prowadzenie postępowania kasacyjnego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt z kasacjami lub zażaleniami,
 5. zażalenia na postanowienia sądów rejonowych w postępowaniu karnym wykonawczym.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Małgorzata Raszek
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 47 032